logo

Çamsan Poyraz A.Ş. 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet 06 Mart 2017

ÇAMSAN POYRAZ AĞAÇ ÜRÜNLERİ TURİZM İNŞAAT TARIM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.03.2017 tarihinde toplanarak 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın,  23.03.2017 Perşembe günü saat 14.30 ‘da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket Merkezi olan G.O.P. Mah. Kız Kulesi Sok. No:42 Çankaya-ANKARA adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın olağan genel kurul toplantısına katılabilmeleri için, toplantı gününden bir gün öncesine kadar Şirket merkez adresimize veya üretim tesisimizin bulunduğu Uzunisa Kökenli Köyü / Ordu adresine başvurarak sahibi bulundukları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikaları, tevdi edip giriş kartlarını temin etmeleri gerekmektedir.

         Olağan genel kurul toplantısına bizzat katılamayacak ve kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek olan gerçek veya tüzel kişi ortakların vekaletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak imzalamaları ve notere onaylattıktan sonra şirketimize ibraz etmeleri veya noterden onaylanmış imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

         Sayın ortaklarımızın veya temsilcilerinin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

GÜNDEM

 1. Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisi verilmesi kararı alınması,
 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
 4. 2016 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması ve müzakeresi ve tasdiki,
 5. Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı kârının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
 8. Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,
 9. Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
 11. Dilek ve Temenniler,
 12. Kapanış.

Vekaletname

Çamsan Poyraz Ağaç Ürünleri Turizm İnşaat Tarım Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 2016 yılı olağan genel kurul gündem maddelerini görüşmek üzere 23.03.2017 Perşembe günü saat 14:30 ‘da  Şirket Merkezi olan G.O.P. Mah. Kız Kulesi Sok. No:42 Çankaya-ANKARA adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere…………………………….. vekil tayin ediyorum.

 1. Temsil Yetkisinin Kapsamı
 2. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)
 4. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 5. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)
 6. Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin
 7. Tertip ve Serisi:
 8. Numarası:
 9. Adet- nominal değer:
 10. Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 11. Hamiline-Nama yazılı olduğu:

Ortağın Adı Soyadı veya Ünvanı İmzası Adresi

Not: (A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

 

Duyuru Dosyasını İndir